ODVJETNIK PETAR BARBARIĆ

Vaš Hrvatski odvjetnik za hrvatsko pravo u Beču

ODVJETNIK

PETAR BARBARIĆ

VAŠ ODVJETNIK ZA NEKRETNINE, INVESTICIJE, TRGOVAČKO I PRAVO DRUŠTAVA U HRVATSKOJ

Zastupa razne pravne i fizičke osobe koje žele kupovati, poslovati i investirati u Hrvatskoj

Mi smo One-Stop-Shop za sve Vaše poslove u Hrvatskoj.

15 godina radnog iskustva u odvjetništvu

izvrsnost u pružanju pravnih usluga na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku

individualna posvećenost svakom klijentu i njegovim pravnim potrebama

učinkovito izvršenje pravnih usluga i rješavanje problema.

SAVJETOVANJE OKO PRAVA NEKRETNINA

Za sve osobe uključene u transakcije nekretnina, detaljan i kompetentan savjet odvjetnika za nekretnine temelj je uspješnog završetka svakog posla vezanog uz nekretnine. I prodavatelj i kupac, bilo u poslovnom ili privatnom okruženju, suočeni su s nizom pravnih rizika.

 

 • Pravna i porezna podrška u prometu nekretnina

 • Izrada i pregled ugovora o kupoprodaji nekretnina

 • Sveobuhvatni savjeti o mogućnostima prilikom opterećivanja nekretnine teretima, posebno u svrhu osiguranja kredita

 • Pravni savjeti i pravno zastupanje prema bankama prije sklapanja ugovora o financiranju

 • Aktivna podrška tijekom pregovora o sklapanju ugovora

 • Upisi u zemljišnim knjigama i drugim registrima

SAVJETOVANJE OKO TRGOVAČKOG I PRAVA DRUŠTAVA


Imate pitanja o:

 • Osnivanje trgovačkog društva
 • Promjene ugovora o osnivanju društva
 • Uvođenje sustava usklađenosti poslovanja sa lokalnim propisima (Complaince)
 • Restrukturiranje trgovačkog društva
 • Spajanje i preuzimanje trgovačkih društava (M&A)
 • Odgovornost direktora i članova uprave
 • Porezno savjetovanje, savjetovanje oko plaćanja poreza, prijenosa dobiti, plaćanja dohotka od kapitala itd., te porezna optimizacija


Slobodno nas kontaktirajte i dopustite nam da vas savjetujemo oko trgovačkog i prava društava. Kod savjetovanja o korporativnom pravu često postoje dodirne točke s radnim pravom, obveznim trgovačkim pravom, pravom tržišta kapitala, poreznim pravom ili kaznenim poreznim pravom. Mi smo vaša polazna točka i osim navedenog, nudimo vam i porezno savjetovanje.

ODVJETNIČKI URED

mag.petar-barbaric

Nakon završene srednje škole Petar je upisao Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu gdje je i magistrirao (LLM) 2004. Nakon završetka sveučilišnog obrazovanja Petar je započeo profesionalnu pravnu karijeru u odvjetničkom društvu Cirkveni & partneri. 2006. godine položio je pravosudni ispit i od tada je upisan u imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore.
Od 2018. godine primljen je i upisan u Bečku odvjetničku komoru (članica austrijske odvjetničke komore) kao europski odvjetnik.

Odvjetnički ured Barbarić osnovan je 2007. godine kao poslovno orijentirani odvjetnički ured koji pruža kompletne pravne usluge međunarodnim i domaćim klijentima, također uz snažnu podršku u compliance-u, legal audit-u i poslovnom savjetovanju i razvoju.

2018. godine Odvjetnički ured Barbarić otvara podružnicu odvjetničkog ureda u Beču u Republici Austriji, koja ima za cilj postati "one stop shop" za sve fizičke i pravne osobe koje žele pokrenuti i razvijati svoje poslovanje, investirati ili riješiti svoje probleme u Hrvatskoj.

Osim pravnih usluga, odvjetnički ured Barbarić pruža podršku domaćim i stranim pravnim osobama svih veličina u njihovom cjelokupnom poslovanju, pomažući pravnim osobama da usmjere svoje brendove, proizvode i tehnologiju na nova tržišta. Zajednički radimo i usko surađujemo s našim strankama kako bi im pomogli u uspjehu. Uvijek vodimo računa o zaštiti naših klijenata i njihove poslovne imovine dok s njima, ili u njihovo ime, pregovaramo i sklapamo poslove koristeći naše stečeno iskustvo u poslovanju.

OSTALE USLUGE

PRAVNO SAVJETOVANJE

 • savjetovanja i davanje mišljenja o pravima stranaka te o pravnim propisima
 • zastupanje u pregovorima i raznim postupcima
 •  izrade pravnih mišljenja

RADNO PRAVO

 • sastavljanje ugovora o radu
 • provođenje disciplinskih postupaka i otkazivanje ugovora o radu
 • savjetovanje u svezi organizacije rada i sistematizacije poslova
 • savjetovanje i sastavljanje općih akata poslodavca vezanih uz radnopravne odnose
 • pravno savjetovanje u svezi zapošljavanja stranaca
 • savjetovanja poslodavca/radnika o pravima i obvezama iz radnog odnosa
 • zastupanje u radnim sporovima
 • zastupanje poslodavca/radnika prema radnicima/poslodavcima
 • savjetovanje i provođenje restrukturiranja i kolektivna otkazivanja viška radnika (savjetovanje i sudjelovanje u izradi programa zbrinjavanja viška radnika)

NAPLATA POTRAŽIVANJA

 • podnošenje ovršnih prijedloga pred sudom/javnim bilježnikom
 • pravno savjetovanje o osiguranju i naplati potraživanja
 • provjera boniteta dužnika
 • sastavljanje instrumenata osiguranja plaćanja
 • zastupanje u ovršnim i parničnim postupcima radi naplate potraživanja
 • zastupanje u postupcima osiguranja tražbina privremenim i prethodnim mjerama

UGOVORNO TRGOVAČKO PRAVO

 • sastavljanje svih vrsta trgovačkih ugovora uključujući ugovore o distribuciji, ugovore o franšizi, ugovore o licenci, ugovore o zastupanju, itd
 • pravno savjetovanja pri sklapanju pravnih poslova
 • savjetovanje/zastupanje u pregovorima kod sklapanja pravnih poslova
 • izrada pravnih mišljenja

NASLJEDNO PRAVO

 • sastavljanje oporuka
 • sastavljanje ugovora o uzdržavanju
 • zastupanje u ostavinskim postupcima

STVARNO PRAVO, NEKRETNINE I GRADNJA, STAMBENO PRAVO

 • sastavljanje ugovora o prijenosu prava vlasništva na nekretninama (kupoprodaja, darovanje, itd.)
 • sastavljanje ugovora o zakupu i najmu nekretnine
 • sastavljanje ugovora o građenju i projektiranju (FIDIC)
 • zastupanje u postupcima upisa prava vlasništva i drugih stvarnih prava u zemljišne knjige
 • zastupanje u postupcima upisa u katastar
 • zastupanje u izvansudskim postupcima ispravka stanja upisanog u zemljišnim knjigama
 • zastupanje u postupcima izvlaštenja
 • provjera stanja u zemljišnim knjigama i katastru
 • zastupanje u sporovima o pravima na nekretninama
 • rješavanje vlasničkopravnih odnosa
 • pravno savjetovanje u svezi investicija vezanih uz nekretnine
 • posjedovna zaštita
 • zastupanje u predmetima izmjere etažiranja i zemljišnoknjižnog upisa
 • zastupanje u postupcima u svezi najma I zakupa nekretnina
 • zastupanje u postupcima prava na stjecanje stana, iseljenja i/ili drugih pripadajućih prava
 • posjedovna zaštita

BANKARSKO I FINANCIJSKO PRAVO

 • priprema i sastavljanje dokumentacije u svezi bankarskih i financijskih transakcija, instrumenata osiguranja, vrijednosnih papira, zajmova i ostalih financijskih instrumenata
 • pravno savjetovanje i izrada dokumenata za bankarsko poslovanje
 • izrada pravnih mišljenja
 • osiguranje transakcija

STATUSNO PRAVO STRANACA

 • pravno savjetovanje i zastupanje stranaca u postupcima vezanim uz rad i boravak u Republici Hrvatskoj
 • pravno savjetovanje i zastupanje stranaca u postupcima uređenja privremenog ili stalnog boravka u Republici Hrvatskoj
 • pravno savjetovanje stranaca u postupcima stjecanja hrvatskog državljanstva

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

 • pravno savjetovanje i zastupanje u području autorskog prava i srodnih prava
 • sastavljanje autorskopravnih ugovora
 • pretraživanja baze podataka žigova i industrijskog dizajna
 • pravno savjetovanje o mogućnostima registracije
 • pripremanje i sastavljanje dokumentacije potrebne za registraciju žiga
 • zastupanje u postupcima registracije, održavanja i produženja žigova i industrijskog dizajna u Hrvatskoj i inozemstvu
 • izrada ugovora iz područja prava intelektualnog vlasništva
 • zastupanje u autorskim sporovima
 • zastupanje u sporovima radi ostvarivanja prava intelektualnog vlasništva

PRAVO TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

 • pravno savjetovanje i zastupanje u vezi osnivanja trgovačkih društava, podružnica, predstavništava i ustanova
 • priprema i izrada pravnih akata vezanih za osnivanje, zastupanje u postupcima registracije trgovačkih društava i ustanova, ishođenje - dozvola za osnivanje i početak rada
 • sudjelovanje i pravno savjetovanje u svezi rada tijela trgovačkih društava i ustanova, uključujući pripremu i izradu korporativnih pravila
 • priprema i sudjelovanje u radu glavnih skupština
 • sudjelovanje, savjetovanje i zastupanje u postupcima dubinskog snimanja (due-dilligence), uključujući izradu ponudbene dokumentacije
 • pravno savjetovanje u svezi statusnih promjena društava (pripajanje, spajanje, podjela, preoblikovanje)
 • preuzimanje dioničkih društava
 • zastupanje u postupcima likvidacije trgovačkih društava, predstečajnim i stečajnim postupcima
 • zastupanje u statusnim sporovima
 • osnivanje neprofitnih organizacija, građanskih udruga, izrada i izmjene osnivačkog akta i općih akata, zastupanje u postupcima promjena registriranih podataka, priprema skupština i sastav odluka

OBITELJSKO PRAVO

 • pravno savjetovanje
 • sastavljanje bračnih ugovora
 • sastavljanje sporazuma o diobi bračne stečevine
 • zastupanje u bračnim sporovima i sporovima o uzdržavanju
 • zastupanje u statusnim sporovima iz područja obiteljskog prava

POREZNO PRAVO

 • pravno savjetovanje u svezi tumačenja i izvršavanja poreznih obveza
 • sudjelovanje i zastupanje u poreznim i carinskim postupcima

PRAVO TRŽIŠNOG NATJECANJA

 • zastupanje u postupcima pred regulatornim tijelom - Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja
 • prijava namjere koncentracija i provedba koncentracija
 • pravno savjetovanje u svezi zabranjenih sporazuma, zlouporabe vladajućeg položaja i ograničavajućeg djelovanja
 • pravno savjetovanje o usklađenosti komercijalnih uvjeta s propisima i praksom europskih tijela

RJEŠAVANJE SPOROVA I PRAVNO ZASTUPANJE U RAZNIM POSTUPCIMA

 • pred SUDOVIMA – trgovački sporovi, sporovi u svezi zaštite autorskih prava, parnični i ovršni postupci, sporovi u svezi stvarnih prava na nekretninama, postupci radi iseljenja, sporovi oko izvršenja obveznopravnih ugovora, sporovi u svezi naknada šteta, radni sporovi, obiteljskopravni postupci, ostavinski postupci, ovršni postupci
 • pred STEČAJNIM sudovima i u PREDSTEČAJNIM postupcima - pravno savjetovanje u svezi otvaranja stečajnog postupka, prijavljivanje potraživanja u stečajnu masu, zastupanje u stečajnim postupcima, zastupanje i pravno savjetovanje u predstečajnim postupcima
 • pred PREKRŠAJNIM sudovima
 • pred UPRAVNIM TIJELIMA – u postupcima inspekcijskog nadzora, izvlaštenja, povrata oduzete imovine, poreznim tijelima, zaštite tržišnog natjecanja, izdavanju lokacijskih dozvola i dozvola za građenje
 • u postupcima JAVNE NABAVE
 • u postupcima MIRENJA
 • u postupcima ARBITRAŽE – domaća arbitraža i arbitraža s međunarodnim elementom
 • pred OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA
 • pred USTAVNIM SUDOM - podnošenje ustavnih tužbi i podnošenje prijedloga za ocjenu ustavnosti zakona i ostalih akata