ODVJETNIK PETAR BARBARIĆ

Vaš Hrvatski odvjetnik

ODVJETNIK

PETAR BARBARIĆ

VAŠ ODVJETNIK ZA NEKRETNINE, INVESTICIJE, TRGOVAČKO I PRAVO DRUŠTAVA U HRVATSKOJ

Zastupa razne pravne i fizičke osobe koje žele kupovati, poslovati i investirati u Hrvatskoj

Mi smo One-Stop-Shop za sve Vaše poslove u Hrvatskoj.

15 godina radnog iskustva u odvjetništvu

izvrsnost u pružanju pravnih usluga na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku

individualna posvećenost svakom klijentu i njegovim pravnim potrebama

učinkovito izvršenje pravnih usluga i rješavanje problema.

SAVJETOVANJE OKO PRAVA NEKRETNINA

Za sve osobe uključene u transakcije nekretnina, detaljan i kompetentan savjet odvjetnika za nekretnine temelj je uspješnog završetka svakog posla vezanog uz nekretnine. I prodavatelj i kupac, bilo u poslovnom ili privatnom okruženju, suočeni su s nizom pravnih rizika.

 

 • Pravna i porezna podrška u prometu nekretnina

 • Izrada i pregled ugovora o kupoprodaji nekretnina

 • Sveobuhvatni savjeti o mogućnostima prilikom opterećivanja nekretnine teretima, posebno u svrhu osiguranja kredita

 • Pravni savjeti i pravno zastupanje prema bankama prije sklapanja ugovora o financiranju

 • Aktivna podrška tijekom pregovora o sklapanju ugovora

 • Upisi u zemljišnim knjigama i drugim registrima

SAVJETOVANJE OKO TRGOVAČKOG I PRAVA DRUŠTAVA


Imate pitanja o:

 • Osnivanje trgovačkog društva
 • Promjene ugovora o osnivanju društva
 • Uvođenje sustava usklađenosti poslovanja sa lokalnim propisima (Complaince)
 • Restrukturiranje trgovačkog društva
 • Spajanje i preuzimanje trgovačkih društava (M&A)
 • Odgovornost direktora i članova uprave
 • Porezno savjetovanje, savjetovanje oko plaćanja poreza, prijenosa dobiti, plaćanja dohotka od kapitala itd., te porezna optimizacija


Slobodno nas kontaktirajte i dopustite nam da vas savjetujemo oko trgovačkog i prava društava. Kod savjetovanja o korporativnom pravu često postoje dodirne točke s radnim pravom, obveznim trgovačkim pravom, pravom tržišta kapitala, poreznim pravom ili kaznenim poreznim pravom. Mi smo vaša polazna točka i osim navedenog, nudimo vam i porezno savjetovanje.

ODVJETNIČKI URED

mag.petar-barbaric

Nakon završene srednje škole Petar je upisao Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu gdje je i magistrirao (LLM) 2004. Nakon završetka sveučilišnog obrazovanja Petar je započeo profesionalnu pravnu karijeru u odvjetničkom društvu Cirkveni & partneri. 2006. godine položio je pravosudni ispit i od tada je upisan u imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore.
Od 2018. do 2024. godine bio je član Bečke odvjetničke komore (članica austrijske odvjetničke komore).

Odvjetnički ured Barbarić osnovan je 2007. godine kao poslovno orijentirani odvjetnički ured koji pruža kompletne pravne usluge međunarodnim i domaćim klijentima, također uz snažnu podršku u compliance-u, legal audit-u i poslovnom savjetovanju i razvoju.

Osim pravnih usluga, odvjetnički ured Barbarić pruža podršku domaćim i stranim pravnim osobama svih veličina u njihovom cjelokupnom poslovanju, pomažući pravnim osobama da usmjere svoje brendove, proizvode i tehnologiju na nova tržišta. Zajednički radimo i usko surađujemo s našim strankama kako bi im pomogli u uspjehu. Uvijek vodimo računa o zaštiti naših klijenata i njihove poslovne imovine dok s njima, ili u njihovo ime, pregovaramo i sklapamo poslove koristeći naše stečeno iskustvo u poslovanju.

OSTALE USLUGE

PRAVNO SAVJETOVANJE

 • savjetovanja i davanje mišljenja o pravima stranaka te o pravnim propisima
 • zastupanje u pregovorima i raznim postupcima
 •  izrade pravnih mišljenja

RADNO PRAVO

 • sastavljanje ugovora o radu
 • provođenje disciplinskih postupaka i otkazivanje ugovora o radu
 • savjetovanje u svezi organizacije rada i sistematizacije poslova
 • savjetovanje i sastavljanje općih akata poslodavca vezanih uz radnopravne odnose
 • pravno savjetovanje u svezi zapošljavanja stranaca
 • savjetovanja poslodavca/radnika o pravima i obvezama iz radnog odnosa
 • zastupanje u radnim sporovima
 • zastupanje poslodavca/radnika prema radnicima/poslodavcima
 • savjetovanje i provođenje restrukturiranja i kolektivna otkazivanja viška radnika (savjetovanje i sudjelovanje u izradi programa zbrinjavanja viška radnika)

NAPLATA POTRAŽIVANJA

 • podnošenje ovršnih prijedloga pred sudom/javnim bilježnikom
 • pravno savjetovanje o osiguranju i naplati potraživanja
 • provjera boniteta dužnika
 • sastavljanje instrumenata osiguranja plaćanja
 • zastupanje u ovršnim i parničnim postupcima radi naplate potraživanja
 • zastupanje u postupcima osiguranja tražbina privremenim i prethodnim mjerama

UGOVORNO TRGOVAČKO PRAVO

 • sastavljanje svih vrsta trgovačkih ugovora uključujući ugovore o distribuciji, ugovore o franšizi, ugovore o licenci, ugovore o zastupanju, itd
 • pravno savjetovanja pri sklapanju pravnih poslova
 • savjetovanje/zastupanje u pregovorima kod sklapanja pravnih poslova
 • izrada pravnih mišljenja

NASLJEDNO PRAVO

 • sastavljanje oporuka
 • sastavljanje ugovora o uzdržavanju
 • zastupanje u ostavinskim postupcima

STVARNO PRAVO, NEKRETNINE I GRADNJA, STAMBENO PRAVO

 • sastavljanje ugovora o prijenosu prava vlasništva na nekretninama (kupoprodaja, darovanje, itd.)
 • sastavljanje ugovora o zakupu i najmu nekretnine
 • sastavljanje ugovora o građenju i projektiranju (FIDIC)
 • zastupanje u postupcima upisa prava vlasništva i drugih stvarnih prava u zemljišne knjige
 • zastupanje u postupcima upisa u katastar
 • zastupanje u izvansudskim postupcima ispravka stanja upisanog u zemljišnim knjigama
 • zastupanje u postupcima izvlaštenja
 • provjera stanja u zemljišnim knjigama i katastru
 • zastupanje u sporovima o pravima na nekretninama
 • rješavanje vlasničkopravnih odnosa
 • pravno savjetovanje u svezi investicija vezanih uz nekretnine
 • posjedovna zaštita
 • zastupanje u predmetima izmjere etažiranja i zemljišnoknjižnog upisa
 • zastupanje u postupcima u svezi najma I zakupa nekretnina
 • zastupanje u postupcima prava na stjecanje stana, iseljenja i/ili drugih pripadajućih prava
 • posjedovna zaštita

BANKARSKO I FINANCIJSKO PRAVO

 • priprema i sastavljanje dokumentacije u svezi bankarskih i financijskih transakcija, instrumenata osiguranja, vrijednosnih papira, zajmova i ostalih financijskih instrumenata
 • pravno savjetovanje i izrada dokumenata za bankarsko poslovanje
 • izrada pravnih mišljenja
 • osiguranje transakcija

STATUSNO PRAVO STRANACA

 • pravno savjetovanje i zastupanje stranaca u postupcima vezanim uz rad i boravak u Republici Hrvatskoj
 • pravno savjetovanje i zastupanje stranaca u postupcima uređenja privremenog ili stalnog boravka u Republici Hrvatskoj
 • pravno savjetovanje stranaca u postupcima stjecanja hrvatskog državljanstva

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

 • pravno savjetovanje i zastupanje u području autorskog prava i srodnih prava
 • sastavljanje autorskopravnih ugovora
 • pretraživanja baze podataka žigova i industrijskog dizajna
 • pravno savjetovanje o mogućnostima registracije
 • pripremanje i sastavljanje dokumentacije potrebne za registraciju žiga
 • zastupanje u postupcima registracije, održavanja i produženja žigova i industrijskog dizajna u Hrvatskoj i inozemstvu
 • izrada ugovora iz područja prava intelektualnog vlasništva
 • zastupanje u autorskim sporovima
 • zastupanje u sporovima radi ostvarivanja prava intelektualnog vlasništva

PRAVO TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

 • pravno savjetovanje i zastupanje u vezi osnivanja trgovačkih društava, podružnica, predstavništava i ustanova
 • priprema i izrada pravnih akata vezanih za osnivanje, zastupanje u postupcima registracije trgovačkih društava i ustanova, ishođenje - dozvola za osnivanje i početak rada
 • sudjelovanje i pravno savjetovanje u svezi rada tijela trgovačkih društava i ustanova, uključujući pripremu i izradu korporativnih pravila
 • priprema i sudjelovanje u radu glavnih skupština
 • sudjelovanje, savjetovanje i zastupanje u postupcima dubinskog snimanja (due-dilligence), uključujući izradu ponudbene dokumentacije
 • pravno savjetovanje u svezi statusnih promjena društava (pripajanje, spajanje, podjela, preoblikovanje)
 • preuzimanje dioničkih društava
 • zastupanje u postupcima likvidacije trgovačkih društava, predstečajnim i stečajnim postupcima
 • zastupanje u statusnim sporovima
 • osnivanje neprofitnih organizacija, građanskih udruga, izrada i izmjene osnivačkog akta i općih akata, zastupanje u postupcima promjena registriranih podataka, priprema skupština i sastav odluka

OBITELJSKO PRAVO

 • pravno savjetovanje
 • sastavljanje bračnih ugovora
 • sastavljanje sporazuma o diobi bračne stečevine
 • zastupanje u bračnim sporovima i sporovima o uzdržavanju
 • zastupanje u statusnim sporovima iz područja obiteljskog prava

POREZNO PRAVO

 • pravno savjetovanje u svezi tumačenja i izvršavanja poreznih obveza
 • sudjelovanje i zastupanje u poreznim i carinskim postupcima

PRAVO TRŽIŠNOG NATJECANJA

 • zastupanje u postupcima pred regulatornim tijelom - Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja
 • prijava namjere koncentracija i provedba koncentracija
 • pravno savjetovanje u svezi zabranjenih sporazuma, zlouporabe vladajućeg položaja i ograničavajućeg djelovanja
 • pravno savjetovanje o usklađenosti komercijalnih uvjeta s propisima i praksom europskih tijela

RJEŠAVANJE SPOROVA I PRAVNO ZASTUPANJE U RAZNIM POSTUPCIMA

 • pred SUDOVIMA – trgovački sporovi, sporovi u svezi zaštite autorskih prava, parnični i ovršni postupci, sporovi u svezi stvarnih prava na nekretninama, postupci radi iseljenja, sporovi oko izvršenja obveznopravnih ugovora, sporovi u svezi naknada šteta, radni sporovi, obiteljskopravni postupci, ostavinski postupci, ovršni postupci
 • pred STEČAJNIM sudovima i u PREDSTEČAJNIM postupcima - pravno savjetovanje u svezi otvaranja stečajnog postupka, prijavljivanje potraživanja u stečajnu masu, zastupanje u stečajnim postupcima, zastupanje i pravno savjetovanje u predstečajnim postupcima
 • pred PREKRŠAJNIM sudovima
 • pred UPRAVNIM TIJELIMA – u postupcima inspekcijskog nadzora, izvlaštenja, povrata oduzete imovine, poreznim tijelima, zaštite tržišnog natjecanja, izdavanju lokacijskih dozvola i dozvola za građenje
 • u postupcima JAVNE NABAVE
 • u postupcima MIRENJA
 • u postupcima ARBITRAŽE – domaća arbitraža i arbitraža s međunarodnim elementom
 • pred OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA
 • pred USTAVNIM SUDOM - podnošenje ustavnih tužbi i podnošenje prijedloga za ocjenu ustavnosti zakona i ostalih akata